Guangzhou Thrash Metal HEXFIRE has just announced a mini tour!

Guangzhou Thrash Metal HEXFIRE has just announced a mini tour!