Metal band Qiu Hong release music video [Hong Kong]