Guangzhou hardcore band King Gaza release debut track